Om DMN

DMN er startet som et ministerielt udviklingsprojekt i 2014/15 efter anbefaling i det såkaldte Matematikløft-notat forelagt undervisningsministeren efteråret 2013.

Gennem dette udviklingsarbejde ønskede man at støtte samarbejdet om at udvikle matematikundervisningen i Danmark, øge dialogen mellem praksis, udviklingsarbejde og forskning, samt etablere et levedygtigt nationalt netværk af matematikvejledere.

Netværket er navngivet Danmarks MatematikvejlederNetværk (DMN) og defineres som et netværk af primært matematiklærere, der er tildelt en vejlederfunktion på en grundskole for at facilitere udviklingen af matematikundervisningen.

Bemærkningen ”tildelt” skal hentyde til, at det ikke er et netværk, hvor man som udgangspunkt deltager grundet personlig interesse, men fordi man har en funktion og et formuleret ansvar knyttet til en bestemt grundskole. Et ansvar som er defineret af den lokale ledelse på skolen. Det er således ikke ”alle interesserede” matematiklærere, som er indtænkt i at skulle indgå i netværket.

Der indgår dog en sekundær gruppe, som udgør tilknyttede arbejdsfunktioner i det matematikdidaktiske miljø i Danmark som kommunale konsulenter, forskere, interesseorganisationer, særlige resursepersoner m.m., De kan tilmelde som ”andet” på denne hjemmeside.

Det afgøres lokalt på skolen, hvordan ”en grundskole” skal tolkes, idet der kan indgå en fordeling af vejlederansvaret på både klassetrin, afdelinger og matrikler. Der er således ikke en begrænsning på antallet pr. skole men på hvor vidt man er tildelt funktionen eller ej.

Det betragtes ikke som en forudsætning, at man er uddannet matematikvejleder. Det er skolens ledelse, som tager stilling til, hvem der falder inden for de omtalte funktionsrammer. Det skal nævnes, at der i betegnelsen grundskole indgår såvel folkeskoler som frie skoler, specialskoler og efterskoler

I det følgende benævnes den resurseperson på skolen, som varetager det omtalte arbejde som ”matematikvejlederen”.

Det nationale

Følgegruppen består af repræsentanter fra matematikforeninger, UC- miljøerne, universitet og relevante offentlige og faglige organisationer. Gruppen mødes en gang om året til orientering om årets arbejde og drøftelse/anbefaling af kommende indsatser

Det nationale sekretariat er nedsat af professionshøjskolerne I Danmark 2016 og på vegne af dem finansieret og allokeret af Professionshøjskole Absalon.

Det regionale

Der er etableret seks regionale enheder af DMN, som følger professionshøjskolernes opdeling af kommunerne i Danmark (se andetsteds). De benævnes:

 • DMN København og Nordsjælland (og Bornholm)
 • DMN Sjælland
 • DMN Lillebælt
 • DMN Syddanmark
 • DMN Midtjylland
 • DMN Nordjylland

 

Hver af de seks regioner i DMN-regional består af

 • Det samlede regionale netværk af matematikvejledere som består af alle medlemmer af DMN i regionen. Heldagsmøde en gang om året.
 • Den regionale sekretariat (Trebanden) som består af repræsentation fra Danmarks Matematiklærerforening, CFU og læreruddannelsen i regionen.
 • Det regionale netværksråd, som består af 1 – 2 kommunalt udvalgte repræsentanter blandt kommunens matematikvejledere. (Se disse andetsteds). Derudover repræsentationer fra Danmarks Matematiklærerforening samt Trebanden. Mødefrekvens to gange om året.

 

National organisering
National organisering

Et ministerielt udviklingsprojekt

UCSJ (Nu Professionshøjskole Absalon) fik som bevillingshaver opgaven inden for perioden 2014 – 1 august 1025 at planlægge og etablere DMN. Tilskudsmodtager skulle indgå et forpligtigende samarbejde med de øvrige UC’er samt samarbejde med Danmarks matematiklærerforening i forbindelse med opgaveløsningen.

 

Kravet til opgaveløsningen var:

 • Netværket skulle etableres som et nationalt netværk bestående af primært matematikvejledere og andre ressourcepersoner på landets folkeskoler.
 • Der skulle etableres lokale undernetværk – gerne på regionalt og så vidt muligt også kommunalt niveau.
 • Mindst 50 pct. af landets folkeskoler skulle indgå i netværket.
 • Der skulle udvikles en levedygtig organisering med sekretariatsmæssig understøttelse af netværket.
 • At netværk og understøttende organisering var etableret i foråret 2014 og bliver konsolideret i løbet af skoleåret 2014/2015.
 • Der skulle udvikles en webbaseret platform til formidling og kommunikation til og mellem netværk (eventuelt som en udvidelse af eksisterende platforme i UVMs regi fx skolekom).
Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisnin| NCUM

NCUM er Danmarks nationale center for udvikling af matematikundervisning, der arbejder for en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning i en kultur, der samarbejder om udvikling af praksis fra dagtilbud til ungdomsuddannelse. NCUM samarbejder med og finansierer aktiviteter i Danmarks Matematikvejleder Netværk (DMN).

Find matematikdidaktiske temaer til udvikling af din matematikundervisning her: http://matematikdidaktik.dk

Professionshøjskolen Absalon
DMNs sekretariat har hjemme på Absalon, der i 2014 var bevillingshaver og derfor med til at planlægge og etablere DMN
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print